چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
مـטּ هر روز و هر لحظـﮧ نگرانت مے شوم

کـﮧ چـﮧ مے کنی؟

کجایے ؟

در چـﮧ حالے؟

پنجره اتاقم را باز مے کنم و فریاد مے زنم

تنهاییت براے مـטּ

غصه هایت براے مـטּ

همـﮧ بغض ها و اشکهایت براے مـטּ

تـو فقط بخند..

آنقدر بلند تا مـטּ هم بشنوم

صداے خنده هایت را

صداے همیشـﮧ خوب بودنت را...
♥♥
 
..........................................................
من با تو فاصله ای ندارم !

مـثـل هـوا

کـنـارت هـسـتـم ...

فـقـط ، کـمـی مـرا نـفـس بـکـش

" حبسم کن درون سینه ات ...! "
 
 مـی خـواهم ,

با یاد ِ

شانه های تو،

بخوابم..

و

دیگر

بیـدار نشوم !
................................................................
 
این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
 
 
 
 
[ شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ ] [ 10:12 ] [ setare ] [ ]